CƠ QUAN QUẢN LÝ
 
Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam
Website: http://www.vusta.vn
Bộ Y tế, Việt Nam
Website: http://moh.gov.vn

ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC
 
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Website: http://nihe.org.vn
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://www.pasteurhcm.gov.vn
Viện Pasteur Nha Trang
Website: http://pasteur-nhatrang.org.vn
Học viện Quân Y
Website: http://hocvienquany.vn
Công ty Cổ phần Y tế AMV
Website: http://www.amv.vn

ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI
Công ty TNHH Đa quốc gia Brahat Biotech
Website: http://www.bharatbiotech.com
Công ty cổ phần Green Cross, Hàn Quốc
Website: http://www.greencross.com