Danh sách nhân sự

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN
  Phó Giáo sư, Tiến Sĩ, Bác sĩ CKII
Thầy Thuốc Nhân Dân

ĐINH KIM XUYẾN

Viện trưởng - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý

Điện thoại:    0913 340 383
Email: xuyendk@iccvb.org.vn

  Bác sĩ
NGUYỄN TUẤN HẢI

Viện phó - Chủ tịch Hội đồng quản lý

Điện thoại:    0903 427 236
Email: haint@iccvb.org.vn
 
CÁN BỘ VIỆN
  Cử nhân kế toán
PHẠM THỊ TRANG

Kế toán

Điện thoại:    0989 662 518/ 0918 083 118
Email: trangpt@iccvb.org.vn
  Cử nhân Ngoại ngữ
PHAN LÊ NGỌC ANH

Cán bộ văn phòng

Điện thoại:    0904 314 595
Email: ngocanhpl@iccvb.org.vn
  Bác sĩ
NGUYỄN THẠCH THẢO

Nghiên cứu viên

Điện thoại:    0977 690 819/ 0918 842 009
Email: thaont@iccvb.org.vn
  Cử nhân Y tế công cộng
TRẦN HÀ LINH

Nghiên cứu viên

Điện thoại:    01688 741 259/ 0947 521 897
Email: linhth@iccvb.org.vn
  Cử nhân Y tế Công cộng
TÔ KHƯƠNG DUY

Nghiên cứu viên

Điện thoại:    01649 802 618/ 0916 835 819
Email: duytk@iccvb.org.vn
  Cử nhân Y tế Công cộng
TRẦN KIM HOÀNG

Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0943 095 333
Email: hoangtk@iccvb.org.vn
  Tiến sĩ, Bác sĩ
ĐINH SỸ HIỀN
Cán bộ bán chuyên trách

Điện thoại:   0913 460 624
  Tiến sĩ
HOÀNG QUỲNH TRÂN
Cán bộ bán chuyên trách

Email: tranhq@iccvb.org.vn/ hoang.tran28@gmail.com