Tầm nhìn và Sứ mệnh

      Sứ mệnh, mục tiêu của tổ chức

Thực hiện có hiệu quả các chức năng được giao trên cơ sở về phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin và sinh phẩm y tế đã được Bộ y tế ban hành tại TT08/2014/TT-BYT

 

Tầm nhìn, chiến lược phát triển
 

"THỜI GIAN, KIẾN THỨC, HỢP TÁC, HIỆU QUẢ"

Danh ngôn có câu “ Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát, không giám hỏi sẽ dốt nát suốt đời’. Bước vào lĩnh vực NCTNLS không dễ chút nào, bởi Thử nghiệm lâm sàng là hoạt động nghiên cứu khoa học một cách hệ thống trên đối tượng nghiên cứu là con người; Bao gồm khía cạnh đạo đức và khía cạnh nghiên cứu khoa học; Kết quả của NCTNLS có liên quan trực tiếp đến việc đưa sản phẩm ra phục vụ phòng và điều trị bệnh cho con người.