2301/QĐ-BYT Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng với trẻ em
Ban hành ngày: 12/06/2015
915/K2ĐT-TNLS Công văn: Hướng dẫn báo cáo tiến độ và đăng ký thông tin nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
Ban hành ngày: 29/08/2014
2535/QĐ-BYT Hướng dẫn theo dõi, chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng
Ban hành ngày: 10/07/2014
1830/QĐ-BYT Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm
Ban hành ngày: 26/05/2014
1731/QĐ-BYT Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng
Ban hành ngày: 16/05/2014
1730/QĐ-BYT Hướng dẫn bảo quản vắc xin
Ban hành ngày: 16/05/2014
12/2014/TT-BYT Hướng dẫn quản lý, sử dụng vắc xin trong tiêm chủng
Ban hành ngày: 20/03/2014
08/2014/TT-BYT Quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam
Ban hành ngày: 26/02/2014
322/K2ĐT-TNLS Công văn: Điều kiện đối với vắc xin đăng ký thử nghiệm lâm sàng
Ban hành ngày: 17/06/2013
6586/BYT-K2ĐT Công văn: Về việc Hướng dẫn báo cáo SAE trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
Ban hành ngày: 02/10/2012
03/2012/TT-BYT Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng
Ban hành ngày: 02/02/2012
799/QĐ-BYT Hướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng
Ban hành ngày: 07/03/2008